THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số

và Cải cách hành chính" trong Cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH SNV-CĐVC ngày 24/4/2024 giữa Công đoàn Viên chức tỉnh với Sở Nội vụ về tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh và Kế hoạch phối hợp số 02/KHPH-CĐVC-TTTT ngày 22/5/2024 giữa Công đoàn Viên chức và Sở Thông tin &Truyền thông tỉnh Ninh Bình về tổ chức cuộc Thi trực tuyến; Quyết định số 09/QĐ-BTC ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính" trong Cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) năm 2024. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Đối tượng tham gia cuộc thi: Là đoàn viên, CBCCVCLĐ trong các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung:

2.1. Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số:

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 20/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025;

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh triển khai thí điểm mô hình Chính quyền số cấp sở, ngành tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0);

- Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0);

- Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023;

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025;

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh ban hành từ năm 2021 đến nay.

2.2. Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác CCHC, trong đó tập trung vào các văn bản:

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 1847/QĐ-CP ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030;

- Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2024;

- Quyết định số 10/2021 ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Nội dung về Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

3. Hình thức tham gia dự thi

- Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính" được tổ chức tại địa chỉ website https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

Hoặc tại Banner Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh, địa chỉ https://congdoanninhbinh.org.vn/; Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình.

- Thi theo tuần, mỗi tuần có 10 câu hỏi trắc nghiệm chính thức (Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có các đáp án, người dự thi lựa chọn 01 đáp án đúng nhất) và 01 câu hỏi phụ (dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi trong kỳ).

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi

- Thời gian thi được tiến hành trong 3 tuần bắt đầu từ ngày 17/6/2024, kết thúc vào ngày 07/7/2024. Cụ thể như sau:

+ Tuấn 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 17/6/2024 và kết thúc vào ngày 23/6/2024

+ Tuần 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 24/6/2024 và kết thúc vào ngày 30/6/2024.

+ Tuần 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/7/2024 và kết thúc vào ngày 07/7/2024.

- Ban Tổ chức sẽ chấm giải theo từng tuần và công bố giải thưởng từng tuần trên website tổ chức Cuộc thi.

- Kết thúc cuộc thi BTC sẽ tổng kết và trao giải thưởng cho những cá nhân, tập thể đạt giải của cả 03 tuần thi trong tháng 7/2024.

II. HƯỚNG DẪN DỰ THI

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông minh để tham gia Cuộc thi.

- Người   dự   thi   đăng   nhập   vào   địa   chỉ website https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/ hoặc https://congdoanninhbinh.org.vn , https://tttt.ninhbinh.gov.vn/ nhấp chuột vào Banner Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính".

Bước 1: Người dự thi nhập đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ và tên (ký tự có dấu), địa chỉ hoặc đơn vị công tác, số điện thoại, email hiển thị trên phần mềm cuộc thi. Sau đó nhấp chuột vào phần "Tiếp tục".

Bước 2: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm (bằng cách lựa chọn 01 phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi) ở phần "Trả lời câu hỏi". Sau khi hoàn thiện nhấp chuột vào phần "Tiếp tục".

Bước 3: Sau khi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi tiếp tục trả lời 01 câu hỏi phụ là dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi trong kỳ. Sau đó nhấp vào mục "Hoàn thành". Thời gian hoàn thành phần thi tối đa 15 phút.

- Mỗi người được tham gia tối đa 05 lượt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.

- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi không được tham gia dự thi.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.

Nếu có vướng mắc trong quá trình đăng ký tài khoản và cách thức dự thi, đề nghị liên hệ: Công đoàn Viên chức tỉnh (qua đồng chí Trần Thị Minh Tuyến, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, số điện thoại: 0917.709.679) hoặc đồng chí Vũ Thành Trung, Chuyên viên Phòng Thông tin Báo chí xuất bản, Sở thông tin và Truyền thông, điện thoại 0945.578.785).

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÉT GIẢI

1. Cách tính điểm:

Tiêu chí 1: Tham gia trả lời đầy đủ 10/10 câu hỏi;

Tiêu chí 2: Có số lượng câu trả lời đúng nhiều nhất /10 câu hỏi;

Tiêu chí 3: Thời gian hoàn thành nhanh nhất;

Tiêu chí 4: Dự đoán chính xác nhất số lượt người tham gia dự thi trong kỳ.

Tiêu chí 5: Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc thi, tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi và số giải đạt cao hàng tuần của các công đoàn cơ sở để lựa chọn trao giải tập thể.

2. Cách xét giải

Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ xác định người đạt giải. Kết quả của mỗi kỳ thi được Ban tổ chức công bố trên website của Ban Tổ chức Cuộc thi tại địa chỉ https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

Sau khi kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc thư điện tử (Email) với người đạt giải theo số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử (Email) đã đăng ký tham gia thi để hướng dẫn các thủ tục nhận và trao thưởng. Trong trường hợp Ban tổ chức không liên lạc được với người đạt giải hoặc người đạt giải từ chối nhận giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp khác thỏa mãn các tiêu chí đạt giải ngay phía sau để trao giải nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng.

Tất cả các bài dự thi của người tham gia Cuộc thi đều được hệ thống ghi lại để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.

IV. CƠ CẤU, TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG

Cá nhân và tập thể đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

1. Giải cá nhân: Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi tuần, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, một số giải khuyến khích.

Cụ thể như sau:

01 giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 700.000 đồng;

02 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 500.000 đồng/giải;

02 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 300.000 đồng/giải.

Mộ số Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 200.000đ/giải (Số lượng giải Khuyến khích do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

2. Giải tập thể:

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức căn cứ vào tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi và số giải đạt cao hàng tuần của các công đoàn cơ sở để lựa chọn trao giải tập thể.

Cụ thể như sau:

01 giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 1.500.000 đồng;

01 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng/giải;

02 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 700.000 đồng/giải;

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI

1. Thông báo kết quả thi:

Kết quả thi hằng tuần được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần trên trang thông tin điện tử https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/https://congdoanninhbinh.org.vn/.

2. Tổng kết, trao giải:

Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải các đợt thi tuần và giải tập thể dự kiến vào tháng 7/2024 (sẽ gửi giấy mời khi có lịch cụ thể).

Trường hợp người đạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải, có thể nhận giải thưởng qua bưu điện, tài khoản cá nhân. Người đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin (Họ và tên, đơn vị công tác, CCCD, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) để Ban Tổ chức Cuộc thi gửi giải thưởng cuộc thi.

VI. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Không công nhận kết quả

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với thí sinh dự thi vi phạm trong các trường hợp cụ thể sau:

Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi.

Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ cho người khác.

2. Giải quyết khiếu nại

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi (Công đoàn Viên chức tỉnh) để xem xét, giải quyết. Thời gian nhận khiếu nại: Chậm nhất trong vòng 02 ngày kể từ thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả cá nhân đạt giải kỳ thi tuần trên trang thông tin điện tử của Cuộc thi (quá thời gian quy định trên Ban Tổ chức Cuộc thi không giải quyết khiếu nại).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này phục vụ cho Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính”. Ban tổ chức Cuộc thi căn cứ vào Thể lệ này để tổ chức Cuộc thi. Các cá nhân, tổ chức tham gia Cuộc thi phải tuân theo những quy định trong thể lệ. Ban tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban tổ chức cập nhật trên địa chỉ Website https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính”. Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh để Cuộc thi đạt kết quả./.