Kế hoạch phối hợp Tổ chức cuộc thi trực tuyến

1. Kế hoạch số 02/KHPH-CĐVC-STTTT ngày 22/5/2024 giữa Công đoàn Viên chức tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông về việc Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và cải cách hành chính” trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch phối hợp tại đây

2.  Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-SNV-CĐVC ngày 24/5/2024 giữa Công đoàn Viên chức tỉnh và Sở Nội vụ về việc tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh năm 2024, 2025.

Chi tiết Chương trình phối hợp tại đây