* Các Văn bản tham khảo

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 20/1/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng chính phủ;

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 56/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

- Cẩm nang Chuyển đổi số.